Zapraszamy na nową specjalizację w ZKiOA!

Nowa specjalizacja w ZKiOA

W Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery prowadzimy nabór na 2-letnie studia magisterskie „Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza”, które od roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane według całkowicie nowego programu studiów. Celem kształcenia na naszej specjalności jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu klimatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli oddziaływań antropogenicznych. Studenci zdobędą umiejętności praktyczne związane z ochroną i zarządzaniem jakości powietrza oraz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, takie jak:

  • modelowanie jakości powietrza i procesów atmosferycznych,
  • praca z dużą ilością danych, w tym z danymi przestrzennymi,
  • doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych.

Absolwenci naszej specjalności będą posiadali merytoryczne i praktyczne przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Będą potrafili analizować zjawiska i procesy atmosferyczne w różnych skalach przestrzennych (globalnej, regionalnej i lokalnej) i czasowych. Poza tym, absolwenci będą umieli ocenić oddziaływanie działalności człowieka na atmosferę i klimat, podejmować decyzje z zakresu zarządzania jakością powietrza oraz wskazywać rozwiązania adaptacyjne, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Sylabusy przedmiotów w wersji pdf dostępne do pobrania TUTAJ
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:
  • służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza i gospodarką wodną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
  • służbie ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
  • administracji obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe),
  • administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, zwłaszcza w wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej, wydziałach ochrony środowiska,
  • firmach konsultingowych jako eksperci z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery i gospodarki wodnej oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • firmach zajmujące się geoprzetwarzaniem,
  • w ośrodkach naukowych i edukacyjnych.
Zasady naboru na studia magisterskie

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej kandydatów dla absolwentów studiów licencjackich kierunku Geografia i kierunków pokrewnych (Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska, Turystyka i Geologia) jest rzeczywisty wynik studiów, tj. średnia ocen z toku studiów, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Absolwenci innych kierunków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowanie problematyką ochrony klimatu i zarządzania jakością powietrza. W przypadku posiadania dyplomu uczelni zagranicznej kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydatów.

Ogólne zasady rekrutacji dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakładce REKRUTACJA.

Wybierz studia u nas, jeśli chcesz studiować w gronie ambitnej, kompetentnej oraz otwartej na świat kadry nauczycieli akademickich. Należymy do grona wiodących naukowych jednostek klimatologicznych w kraju. Na nasze osiągnięcia naukowe składają się sukcesy w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych (ponad 5 mln zł w ciągu ostatnich 5 lat), publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, współpraca badawcza z licznymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Więcej informacji o studiach na stronie internetowej: www.meteo.uni.wroc.pl

Aplikacja na studia poprzez stronę: irka.uni.wroc.pl