Studia w Zakładzie

Studia w Zakładzie

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery jest częścią Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, funkcjonującego w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

Wydział należy do najlepszych polskich ośrodków w dziedzinie Nauk o Ziemi. Za okres 2013-2016 uzyskał kategorię naukową A, ze względu na wysokie osiągnięcia naukowe, potencjał naukowy i praktyczne efekty działalności naukowej.

Zakład uczestniczy w realizacji dwuletnich studiów magisterskich, na specjalności Klimatologia i Ochrona Atmosfery, (kierunek Geografia). W trakcie tych studiów prowadzone są specjalistyczne kursy w zakresie następujących dziedzin:

 • fizyka atmosfery
 • meteorologia synoptyczna i satelitarna
 • klimatologia fizyczna, topoklimatologia i mikroklimatologia
 • klimatologia stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem bioklimatologii i klimatu obszarów zurbanizowanych
 • modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych
 • ochrona i monitoring atmosfery
 • metodyka opracowań danych z uwzględnieniem technik statystycznych oraz narzędzi modelowania przestrzennego (GIS)
 • fizjografia urbanistyczna

Po zakończeniu studiów, obronie przygotowanej w ich ramach magisterskiej i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie specjalności „klimatologia i ochrona atmosfery”.

Należy dodać, że w Zakładzie Klimatologii i Ochrony atmosfery realizowane są również specjalistyczne zajęcia dla studiów licencjackich, kierunków: Geografia, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka oraz Ochrona Środowiska.

Dlaczego warto studiować u nas?

Studia magisterskie w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR pozwalają uzyskać wiedzę o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy, takie jak:

 • modelowanie procesów przyrodniczych,
 • praca z dużą ilością danych, w tym z danymi przestrzennymi,
 • doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących monitoringiem środowiska (m.in. IMGW, GIOŚ, WIOŚ),
 • firmach zajmujących się geoprzetwarzaniem,
 • instytucjach i agencjach UE,
 • administracji państwowej.

Wielu naszych absolwentów kontynuuje również pracę naukową w najlepszych ośrodkach naukowych, zarówno w Polsce jak i na Świecie.

Na studiach magisterskich można również bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje poprzez wybranie dodatkowego bloku przedmiotów – bloku pedagogicznego – po ukończeniu którego absolwent otrzymuje uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć z geografii w gimnazjum i liceum.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Klimatologia i ochrona atmosfery posiada merytoryczne i praktyczne przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska atmosferycznego.

Dysponuje wiedzą na poziomie rozszerzonym z zakresu geografii, głównie w obszarze nauk o atmosferze: meteorologii, klimatologii i jakości powietrza. Posiada również ogólną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych, jak i podstawową w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych.

Takie przygotowanie pozwala na analizowanie zjawisk przyrodniczych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz pozwalającą na podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania jakością powietrza.

Absolwent naszych studiów potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej. Wykorzystuje również metody modelowania w analizowaniu procesów zachodzących w środowisku w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz posiada umiejętność kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

Absolwenci specjalności Klimatologia i Ochrona Atmosfery są przygotowani do pracy w:

 • służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza i gospodarką wodną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
 • służbie ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
 • administracji obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe), administracja rządowa i samorządowa różnych szczebli, zwłaszcza w wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej, wydziałach ochrony środowiska,
 • jako eksperci przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
 • doradcy w zakresie klimatu i warunków hydrologicznych poszczególnych krajów.

Absolwenci specjalności Klimatologia i Ochrona Atmosfery są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery i gospodarki wodnej oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia II stopnia w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia magisterskie jest ukończenie studiów licencjackich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych (dyplom ukończenia studiów I stopnia).

Jesteśmy otwarci na kandydatów ze stopniem licencjata w zakresie mi.in. geografii, ochrony środowiska, geologii, matematyki, fizyki i chemii.

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków geograficznych jest ocena na dyplomie licencjackim.

Absolwenci kierunków niegeograficznych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geograficznej i zainteresowanie problematyką geograficzną.

Dodatkowe informacje oraz zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów kierunków niegeograficznych corocznie będzie podawany na stronach internetowych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Ogólne zasady rekrutacji dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakładce REKRUTACJA.

Tematyka realizowanych prac magisterskich pod kierunkiem pracowników Zakładu
 • Wykorzystanie nowoczesnych modeli numerycznych w badaniach jakości powietrza.
 • Zastosowanie GIS w badaniach klimatu i jego zmian – w różnych skalach przestrzennych: Wrocław, Polska, Europa i Świat.
 • Modelowanie emisji i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych.
 • Meteorologiczne uwarunkowania jakości powietrza we Wrocławiu i innych obszarach miejskich.
 • Badania warstwy granicznej atmosfery.
 • Interdyscyplinarne badania polarne i wpływ klimatu na środowisko obszarów polarnych.
 • Przyczyny oraz przebieg ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.
 • Klimat obszarów górskich oraz interakcje klimat – ekosystemy górskie.
 • Bioklimatologia
 • Dynamika warunków mikroklimatycznych w systemach jaskiniowych.
Praktyki zawodowe

Studenci studiów magisterskich odbywają swoje praktyki zawodowe m.in. w następujących instytucjach:

 • placówkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Zarządzie Jaskiń Morawskiego Krasu (Czechy) i Zarządzie Jaskiń Słowackich (Słowacja)
 • Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie
 • Centralnym Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Belsku
Ćwiczenia specjalizacyjne (terenowe) „Klimat lokalny wybranych ekosystemów”

Jednym z ważnych elementów studiów są terenowe ćwiczenia specjalizacyjne, zorientowane na badania topoklimatologiczne. Ich celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia badań terenowych oraz wykonywania opracowań uzyskanych wyników, ilościowo ujmujących zróżnicowanie topoklimatyczne analizowanych obszarów badawczych.

Charakter zajęć często jest dopasowany do tematyki badań naukowych, aktualnie realizowanych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

W trakcie ćwiczeń studenci:

 • poznają uwarunkowania środowiskowe przebiegu procesów kształtujących klimat wybranych regionów geograficzno-klimatycznych, a także zróżnicowanie klimatu lokalnego;
 • zapoznają się z nowoczesnymi metodami pomiarowymi z zastosowaniem niestandardowej aparatury pomiarowej.

Ćwiczenia specjalizacyjne trwają w sumie dwa tygodnie i dzielą się na trzy realizowane w różnych terminach bloki tematyczne:

 • metodyka pomiarów śnieżnych – ćwiczenia realizowane w Sudetach;
 • problematyka klimatu miasta – ćwiczenia prowadzone w Obserwatorium we Wrocławiu i w oparciu o infrastrukturę pomiarową na obszarze aglomeracji wrocławskiej;
 • część realizowana w terenowych placówkach badawczych polskich i zagranicznych uczelni i instytucji.

Dodatkowym wariantem ćwiczeń są krótkie wyjazdy szkoleniowe do wiodących ośrodków meteorologii i klimatologii w Polsce, m. in. w Tatrach, na Roztoczu, w Puławach, Toruniu, Gdyni, Łebie oraz po czeskiej stronie Sudetów i na Morawach.

Obserwatorium Meteorologiczne w dydaktyce

W oparciu o Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery prowadzone jest practicum meteorologiczne i pracownia specjalizacyjna. W ramach tych zajęć studenci studiów magisterskich przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych obserwacji meterologicznych i współuczestniczenia w badaniach naukowych.
Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesne instrumentarium, umożliwiające pomiary szerokiego spektrum parametrów meteorologicznych oraz pomiary jakości powietrza.

Jednym z unikalnych na skalę krajową elementów Obserwatorium jest blok pomiarów warstwy granicznej atmosfery, oparty o zestaw SODAR-ów oraz aparaturę do sondowania atmosfery.

Realizowane zajęcia opierają się również o badania, wykonywane przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej oraz z wykorzystaniem bezzałogowej stacji latającej (drona) służącej do pomiarów jakości powietrza.

Wyniki pomiarów uzyskanych w Obserwatorium stanowią podstawę do realizacji wielu prac magisterskich, poświęconych tematyce klimatu miasta, warstwy granicznej atmosfery, bioklimatologii, czy meteorologicznych uwarunkowań zmienności zanieczyszczeń powietrza.

Kursy realizowane w trakacie studiów magisterskich Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery
 • klimatologia fizyczna,
 • historia nauki o atmosferze,
 • wybrane problemy fizyki geografii,
 • metodyka opracowań klimatologicznych,
 • GIS w meteorologii i klimatologii,
 • practicum meteorologiczne,
 • klimat Polski,
 • techniki eksploracji danych,
 • meteorologiczne uwarunkowania transportu zanieczyszczeń,
 • wstęp do mikroklimatologii,
 • fizyka i chemia atmosfery,
 • klimatologia regionalna,
 • zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosfery,
 • modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza,
 • klimat obszarów górskich,
 • analiza danych czasowo-przestrzennych,
 • wstęp do klimatologii stosowanej,
 • klimat obszarów polarnych,
 • analizy przestrzenne i modelowanie w ochronie środowiska,
 • meteorologia synoptyczna,
 • środowiska śnieżnolodowe,
 • badania niwalne,
 • topoklimatologia,
 • podstawy zarządzania jakością powietrza,
 • klimatyczne uwarunkowania energetyki odnawialnej,
 • teledetekcja w meteorologii,
 • bioklimatologia,
 • klimat obszarów zurbanizowanych,
 • inżynieria środowiska,
 • powodzie – skutki gospodarcze i przyrodnicze.