Studia w Zakładzie

Studia w Zakładzie

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery jest częścią Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, funkcjonującego w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska należy do najlepszych polskich ośrodków w dziedzinie Nauk o Ziemi. Za okres 2013-2016 uzyskał on kategorię naukową A, ze względu na wysokie osiągnięcia naukowe, potencjał naukowy i praktyczne efekty działalności naukowej.

Zakład uczestniczy w realizacji dwuletnich studiów magisterskich, o specjalności Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza, (kierunek Geografia). W trakcie tych studiów prowadzone są specjalistyczne kursy w zakresie następujących dziedzin:

 • zmiany klimatu – przyczyny i konsekwencje
 • zarządzanie jakością powietrza oraz ocena oddziaływania na środowisko
 • modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych
 • metodyka opracowań danych z uwzględnieniem technik statystycznych oraz narzędzi modelowania przestrzennego (GIS)
 • klimatologia fizyczna, topoklimatologia oraz meteorologia synoptyczna
 • ochrona i monitoring atmosfery

Po zakończeniu studiów oraz obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie specjalności „ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza”.

Należy dodać, że w Zakładzie Klimatologii i Ochrony atmosfery realizowane są również specjalistyczne zajęcia dla studiów licencjackich, kierunków: Geografia, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka oraz Ochrona Środowiska.

Dlaczego warto studiować u nas?

Studia magisterskie w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR pozwalają uzyskać wiedzę o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy, takie jak:

 • modelowanie jakości powietrza i procesów atmosferycznych,
 • praca z dużą ilością danych, w tym z danymi przestrzennymi,
 • doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza i gospodarką wodną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
 • służbie ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
 • administracji obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe),
 • administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, zwłaszcza w wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej, wydziałach ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych jako eksperci z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery i gospodarki wodnej oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • firmach zajmujące się geoprzetwarzaniem,
 • w ośrodkach naukowych i edukacyjnych.

Wielu naszych absolwentów kontynuuje również pracę naukową w najlepszych ośrodkach naukowych, zarówno w Polsce jak i na Świecie.

Na studiach magisterskich można również bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje poprzez wybranie dodatkowego bloku przedmiotów – bloku pedagogicznego – po ukończeniu którego absolwent otrzymuje uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć z geografii w gimnazjum i liceum.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności „Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powierza” posiada merytoryczne i praktyczne przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w atmosferze, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Dysponuje wiedzą na poziomie rozszerzonym z zakresu geografii, głównie w obszarze nauk o atmosferze: meteorologii, klimatologii i jakości powietrza. Posiada również ogólną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych, jak i podstawową w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Takie przygotowanie pozwala na analizowanie zjawisk przyrodniczych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz pozwalającą na podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania jakością powietrza.

Absolwent naszych studiów potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej. Wykorzystuje również metody modelowania w analizowaniu procesów zachodzących w środowisku w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz posiada umiejętność kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery i gospodarki wodnej oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia II stopnia w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia przynajmniej studiów I stopnia, lub także studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Podstawą sporządzenia listy rankingowej kandydatów dla absolwentów studiów licencjackich kierunku Geografia i kierunków pokrewnych jest rzeczywisty wynik studiów I lub II stopnia, , tj. średnia ocen z toku studiów, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Kierunkami pokrewnymi z Geografią są: Gospodarka Przestrzenna, Ochrona środowiska, Turystyka, Geologia.

Absolwenci kierunków niezwiązanych z Geografią i kierunkami pokrewnymi przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowanie problematyką ochrony klimatu i zarządzania jakością powietrza. Rozmowa punktowana jest w skali od 1–5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

W przypadku posiadania dyplomu uczelni zagranicznej kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim sprawdzającej predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku Geografia – specjalność: Ochrona Klimatu i Zarządzanie Jakością Powietrza. Rozmowa oceniana jest w skali 1–5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Szczegółowo zasady dotyczące potwierdzania dyplomów oraz kwalifikacji językowych regulują odpowiednie przepisy Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku cudzoziemców wymagane jest również posiadanie uregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej pobytu na terenie Polski i podejmowania studiów. Szczegółowe zasady regulują odpowiednie przepisy.

Górny limit przyjęć na kierunku Geografia – specjalność Ochrona Klimatu i Zarządzanie Jakością Powietrza wynosi 15 studentów. Dodatkowe informacje oraz zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej corocznie będzie podawany na stronach internetowych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Ogólne zasady rekrutacji dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakładce REKRUTACJA.

Tematyka realizowanych prac magisterskich pod kierunkiem pracowników Zakładu
 • Wykorzystanie nowoczesnych modeli numerycznych w badaniach jakości powietrza.
 • Zastosowanie GIS w badaniach klimatu i jego zmian – w różnych skalach przestrzennych: Wrocław, Polska, Europa i Świat.
 • Modelowanie emisji i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych.
 • Meteorologiczne uwarunkowania jakości powietrza we Wrocławiu i innych obszarach miejskich.
 • Badania warstwy granicznej atmosfery.
 • Interdyscyplinarne badania polarne i wpływ klimatu na środowisko obszarów polarnych.
 • Przyczyny oraz przebieg ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.
 • Klimat obszarów górskich oraz interakcje klimat – ekosystemy górskie.
 • Bioklimatologia
 • Dynamika warunków mikroklimatycznych w systemach jaskiniowych
Praktyki zawodowe

Studenci studiów magisterskich odbywają swoje praktyki zawodowe m.in. w następujących instytucjach:

 • placówkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Zarządzie Jaskiń Morawskiego Krasu (Czechy) i Zarządzie Jaskiń Słowackich (Słowacja)
 • Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie
 • Centralnym Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Belsku
Ćwiczenia specjalizacyjne

Jednym z ważnych elementów studiów są terenowe ćwiczenia specjalizacyjne, zorientowane na badania topoklimatologiczne. Ich celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia badań terenowych oraz wykonywania opracowań uzyskanych wyników, ilościowo ujmujących zróżnicowanie topoklimatyczne analizowanych obszarów badawczych.

Charakter zajęć często jest dopasowany do tematyki badań naukowych, aktualnie realizowanych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

W trakcie ćwiczeń studenci:

 • poznają uwarunkowania środowiskowe przebiegu procesów kształtujących klimat wybranych regionów geograficzno-klimatycznych, a także zróżnicowanie klimatu lokalnego;
 • zapoznają się z nowoczesnymi metodami pomiarowymi z zastosowaniem niestandardowej aparatury pomiarowej.

Ćwiczenia specjalizacyjne trwają w sumie trzy tygodnie i dzielą się na cztery realizowane w różnych terminach bloki tematyczne:

 • metodyka pomiarów śnieżnych – ćwiczenia realizowane w Sudetach;
 • szkoła letnia – problematyka ochrony i zarządzania jakością powietrza na wybranych przykładach z obszaru Dolnego Śląska
 • problematyka klimatu miasta – ćwiczenia prowadzone w Obserwatorium we Wrocławiu i w oparciu o infrastrukturę pomiarową na obszarze aglomeracji wrocławskiej;
 • część realizowana w terenowych placówkach badawczych polskich i zagranicznych uczelni i instytucji.

Dodatkowym wariantem ćwiczeń są krótkie wyjazdy szkoleniowe do wiodących ośrodków meteorologii i klimatologii w Polsce, m. in. w Tatrach, na Roztoczu, w Puławach, Toruniu, Gdyni, Łebie oraz po czeskiej stronie Sudetów i na Morawach.

Obserwatorium Meteorologiczne w dydaktyce

W oparciu o Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery prowadzone jest practicum meteorologiczne i pracownia specjalizacyjna. W ramach tych zajęć studenci studiów magisterskich przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych obserwacji meterologicznych i współuczestniczenia w badaniach naukowych. Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesne instrumentarium, umożliwiające pomiary szerokiego spektrum parametrów meteorologicznych oraz pomiary jakości powietrza.

Jednym z unikalnych na skalę krajową elementów Obserwatorium jest blok pomiarów warstwy granicznej atmosfery, oparty o zestaw SODAR-ów oraz aparaturę do sondowania atmosfery.

Realizowane zajęcia opierają się również o badania, wykonywane przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej oraz z wykorzystaniem bezzałogowej stacji latającej (drona) służącej do pomiarów jakości powietrza.

Wyniki pomiarów uzyskanych w Obserwatorium stanowią podstawę do realizacji wielu prac magisterskich, poświęconych tematyce klimatu miasta, warstwy granicznej atmosfery, bioklimatologii, czy meteorologicznych uwarunkowań zmienności zanieczyszczeń powietrza.

Kursy realizowane w trakacie studiów magisterskich Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery
 • Fizyka atmosfery
 • GIS w naukach o atmosferze
 • Klimat w różnych skalach przestrzennych
 • Ochrona i monitoring atmosfery
 • Environmental Impact Assessment
 • Statistics in Atmospheric Sciences
 • Techniki pomiarowe w naukach o atmosferze
 • Wprowadzenie do programowania
 • Zarządzanie jakością powietrza
 • Chemia atmosfery
 • Meteorologia synopyczna
 • Modelowanie procesów atmosferycznych
 • Szkoła letnia – ćwiczenia terenowe
 • Praktyka dyplomowa
 • SQL – bazy danych
 • Pozyskiwanie i interpretacja danych o środowisku
 • Projekt – wykorzystanie metod ilościowych
 • Renewable Energy Resources
 • Szkola zimowa – ćwiczenia terenowe
 • Metody geostatystyczne w analizach środowiskowych
 • Klimatologia regionalna
 • Globalne zmiany klimatu
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Klimat i bioklimat miast
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Problemy współczesnej klimatologii
 • Hydrologia stosowana
 • Komunikacja i edukacja społeczna
 • Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe
Sylabusy przedmiotów w wersji pdf dostępne do pobrania TUTAJ