dr Tymoteusz Sawiński PDF Drukuj Email

 

 

Stanowisko:

Adiunkt

E-mail:

Opis:

Zainteresowania naukowe:
wymiana powietrza w systemach jaskiniowych;
bilans energetyczny jaskiń;
ochrona środowiska jaskiniowego;
mikroklimatologia;
metodyka pomiarów mikroklimatologicznych
Doświadczenie naukowe:
Od lipca 2002 uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym pt. “Dynamics of the karst and climatic processes in the diversified environment caves”. Udział w prowadzonych w ramach programu badaniach w jaskiniach Dobšinskej ľadovej i Demänovskej ľadovej (Słowacja), Katerinskej (Republika Czeska) i Niedźwiedziej (Polska).
Luty – marzec 2003. Miesięczny pobyt w Zarządzie Jaskiń Słowackich, zapoznanie się z systemem monitoringu speleoklimatologicznego oraz z zagadnieniami ochrony środowiska jaskiniowego i udostępnienia turystycznego jaskiń.
Od maja 2007 członek międzynarodowej grupy badań krasu jaskiń lodowych “Working Group on Ice Caves”, funkcjonującej w ramach komisji UIS.
2007 – 2011. Udział w projekcie pt. „Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR” - projekt numer SP/2d5/07 Program věda a výzkum, Ministerstvo životního prostředí České Republiky.  Zadania realizowane w ramach projektu obejmowały: udział (jako konsultant) w organizacji sieci monitoringu speleoklimatoloicznego w jaskini Katerinskiej, opracowanie i analizę danych uzyskanych z pomiarów monitoringowych w jaskiniach Katerinskiej, Punkvy i Sloupsko-Szoszówskich, opracowanie modeli wymiany powietrza dla jaskiń Katerinskiej i Punkvy.
Wrzesień 2008 uczestnictwo w XXI Wyprawie Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen. Prowadzenie pomiarów terenowych i obsługa automatycznych stacji pomiarowych w rejonie Fiordu Hornsund oraz na przedpolu lodowca Werenskiolda.
Od 2011 koordynator (wraz z dr Jackiem Piaseckim) odpowiedzialny za współpracę między Instytutem Geografii i Rozwoju Regionalnego IGRR UWr, a Zarządem Jaskiń Słowackich i Zarządem Jaskiń Republiki Czeskiej, w ramach realizowanych wspólnie programów badawczych: „Rozpoznanie dynamiki procesów klimatycznych (naturalnych i zmienionych pod wpływem antropopresji) w jaskiniach słowackich i polskich o zróżnicowanych cechach środowiska” oraz „Rozpoznanie dynamiki procesów klimatycznych (naturalnych i zmienionych pod wpływem antropopresji) w jaskiniach czeskich i polskich o zróżnicowanych cechach środowiska”.
Marzec 2008 - wrzesień 2013 praca w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr na stanowisku samodzielnego geografa (obserwator w Obserwatorium Meteorologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu  oraz w Karkonoskiej Stacji Meteorologicznej na Szrenicy).

Publikacje:

Artykuły naukowe

Drzeniecka A., Sawiński T., 2012, Możliwość wykorzystania automatycznych pomiarów opadu atmosferycznego oraz stężenia pyłu PM2.5 w wyznaczeniu współczynników wymywania, Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, zeszyt 2, s. 267 - 279.

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., 2011, Przychód wody atmosferycznej w dolinie górnej Kleśnicy (Masyw Śnieżnika), materiały konferencyjne: Konferencja Naukowa z okazji 30-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Stara Morawa, s. 129 - 141.

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelnika J., 2011: Climatic system of the Dobšinská Ice Cave, Proceedings of the 6th Congress International Show Caves Associations, Liptovský Mikuláš, s. 85 - 97.
Wersja .PDF

Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., 2008: The structure of airflow inside the lower part of the Dobšinská Ice Cave (the Underground Floor - Ice Cliff area), „Slovensky kras”, Acta Carsologica Slovaca, XLVI-1, s. 127-140.

Hebelka J., Piasecki J., Sawiński T., 2008: Air exchange in the Kateřinska Cave - first contribution, „Slovensky kras”, Acta Carsologica Slovaca, XLVI-2, s. 361 - 368.

Piasecki J., Sawiński T., 2007: Acoustic measurements of airflow in speleo-climatological studies, Karst and Cryokarst, Studies of the Faculty of Eatrh Sciences University of Silesia, No. 45; Sosnowiec – Wrocław 2007, s. 237-256.
Wersja .PDF

Pflitsch A., Piasecki J., Sawiński T., Strug K., Zelinka J., 2007: Development and degradation of ice crystals sediment in the Dobšinska Ice Cave (Slovakia), In Zelinka J. (ed.): “2nd International Workshop on Ice Caves - Demänovská Dolina - Slovak Republic - May 8-12, 2006”, Liptovský Mikuláš, s. 38 - 49.
Wersja .PDF

Piasecki J., Sawiński T., Strug K., Zelinka J., 2007: Selected characteristics of the microclimate of the Demänovská Ice Cave (Slovakia), [w:] Zelinka J. (ed.): “2nd International Workshop on Ice Caves - Demänovská Dolina - Slovak Republic - May 8-12, 2006”, Liptovský Mikuláš, s. 50 - 61.
Wersja .PDF

Strug K., Piasecki J., Szymanowski M., Sawiński T., Zelinka J., 2006: Quantitative charcter of the bottom ice in the Demänovská Ice Cave (Slovakia), [w:] Bella, P. (ed.) Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, 5. vedecká konferencia, Demänovská Dolina 26. – 29. 09. 2005, Liptovský Mikuláš, s. 167-174.
Wersja .PDF

Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., 2005: The spatial differentiation of air temperature in the entrance collapse of Dobšinská Ice Cave as a contribution to the recognition of air exchange between the cave and its environment, „Slovensky kras”, Acta Carsologica Slovaca, XLIII, s. 81-97.

Piasecki J., Zelinka J., Pflitsch A., Sawiński T., 2004: Structure of air flow in the upper parts of the Dobsinska Ice Cave, [w:] Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš, 113 – 124.

Strug K., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., 2004: The ice crystals deposit in the Dobšinska Ice Cave, [w:] Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš, s. 125 - 133.

Monografie, rozdziały w monografiach

Hebelka J., Rožnovský J. (eds) oraz zespół autorów: Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Středová H., Fukalová P., Středa T., Lejska S., Litschmann T., 2011, Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních České republiky - Závěrečná zpráva projektu SP/2d5/07, Program výzkum a vývoj, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Acta Speleologica, 2/2011, 290 s.

Piasecki J., Sawiński T., 2009: The Niedźwiedzia Cave in the climatic environment of the Kleśnica Valley (Śnieżnik Massif), [w:] Stefaniak K. Tyc A. Socha P., (eds.): Karst of theCzęstochowa Upland and of the Eastern Sudetes - paleoenvironment and protection, Studies of the faculty of Earth Sciences University of Silesia, No. 56, s. 423 - 454.

Podręczniki

Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Przewodnik po projektach edukacyjnych, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 128 s.
Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Eksperymenty z trzema żywiołami, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 104 s.
Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Zabawy z trzema żywiołami, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 72 s.