Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Studia Doktoranckie Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografii.

Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery będzie można realizować nastepujące tematy:

Wykorzystanie modelowania numerycznego w ocenie jakości powietrza w obszarach miejskich Dolnego Śląska (opiekun dr hab. Małgorzata Werner);

Elektromobilność i jej wpływ na jakość powietrza (opiekun dr hab. prof UWr Maciej Kryza)

Wszystkie tematy prac doktorskich proponowane do realizacji w ramach Doktoranckiego Studium Geografii w roku 2018/2019 wraz z krótkim resume można znaleźć tutaj.

Aplikacja na studia doktoranckie odbywa się poprzez stronę www: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geografia-iii-stopnia-stacjonarne/